Vedtægter for Foreningen af Matematik-Økonomer

 1. Navn:
  Foreningens navn er Foreningen af Matematik-Økonomer.
 2. Hjemsted:
  Foreningens hjemsted er Aarhus kommune.
 3. Formål:
  Foreningens formål er:
  • At udbrede kendskabet til matematik-økonomi studiet.
  • At knytte faglige og sociale kontakter mellem matematik-økonomer.
  Dette formål søges blandt andet opnået ved:
  • Afholdelse af faglige arrangementer.
  • Udgivelse af foreningsbladet Giffen.
  • At arrangere studieture.
  • Afholdelse af sociale sammenkomster.
 4. Medlemmer:
  Som medlemmer kan optages alle der studerer, har afsluttet eller underviser ved matematik-økonomi. Hvis studerende med anden baggrund ansøger om medlemskab, kan bestyrelsen bestemme, om der skal gives dispensation. Indmeldelse sker ved henvendelse til kassereren.
 5. Bestyrelsen:
  Stk 1. Bestyrelsen består af 6 medlemmer, der vælges ved den årlige generalforsamling (se stk. 2, 3 og 4). Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, næstformand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen tegner foreningen udadtil. Bestyrelsen varetager den daglige ledelse. Bestyrelsen kan bemyndige foreningens formand og kasserer til, hver for sig, at kunne disponere over foreningens bankkonti, samt at kunne anvende elektroniske bankprodukter. I øvrigt kan bestyrelsen meddele prokura.
  Stk 2. Ved valg til bestyrelsen, har alle medlemmer stemmeret. En stemmeseddel er gyldig hvis den indeholder mindst et og maksimalt seks navne på kandidater der frivilligt stiller op til valg. Hvis stemmesedlen indeholder mere end et navn, er alle navne på sedlen at betragte som værende lige, det er ikke en prioriteret liste. Valgt til bestyrelsen er de 6 kandidater der har opnået flest stemmer. Valgt til første- og andensuppleant er de to kandidater der har opnået henholdsvis syvende og ottende flest stemmer.
  Stk 3. Ved stemmelighed foretages omvalg mellem de implicerede kandidater. Ved omvalg må en gyldig stemmeseddel kun indeholde et navn.
  Stk 4. Der kan stemmes både ved personligt fremmøde på generalforsamlingen, samt ved fuldmagt. En fuldmagt skal afleveres personligt til et medlem af bestyrelsen, inden generalforsamlingens begyndelse.
 6. Generalforsamlingen:
  Generalforsamlingen er foreningens øverste besluttende myndighed. Ved generalforsamlingen har alle medlemmer stemmeret. Stemmeafgivelsen kan foregå ved fuldmagt. Dagsorden ved den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent.
  3. Bestyrelsen aflægger beretning.
  4. Regnskabet forelægges.
  5. Orientering om MØK-relevante udvalg ved IFM.
  6. Indkomne forslag.
  7. Fastsættelse af kontingent.
  8. Valg af:
   1. 6 bestyrelsesmedlemmer.
   2. 2 suppleanter.
   3. 2 revisorer.
   4. 1 revisorsuppleant.
   5. Giffen-redaktion.
   6. Fredagsbarsudvalg.
   7. Københavns- /Udlandsgruppe.
   8. Facca repræsentant.
  9. Eventuelt.

  Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i december måned. Bestyrelsen kan indkalde til ekstra-ordinær generalforsamling og skal gøre det, hvis mindst femogtyve procent af medlemmerne kræver dette. Indkaldelse til generalforsamling sker ved skriftlig meddelelse til medlemmerne med mindst tyve dages varsel. Forslag til punkter på dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest otte dage før generalforsamlingens afholdelse. Den endelige dagsorden skal opslås senest tre dage før.
 7. Kontingent:
  Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling. Kontingentet er gældende for kalenderåret hvori indbetalingen er registreret. Foreningens regnskabsår er fra 1. december til 30. november.
 8. Udvalg:
  Foreningen kan nedsætte udvalg til løsning af særlige opgaver. Bestyrelsen fastsætter arbejdsperioden. Studietursgruppen arbejder selvstændigt i henhold til stk. 2. De resterende udvalg arbejder under direkte ansvar overfor bestyrelsen. Stk 2. Studietursgruppen arrangerer hvert år en studietur, hvor kun medlemmer af Foreningen af Matematik-Økonomer kan deltage. I lige år går den til København og i ulige år kan turen eventuelt gå til udlandet (under alle omstændigheder bestemmes destinationen i henhold til paragraf 9). I tilfælde af at turen giver overskud, kan studietursgruppen vælge at overføre en del af dette beløb til studieturen det følgende år. Resten af beløbet fordeles blandt turens deltagere. Man mister retten til del i overskuddet, hvis:
  1. man - uden det er aftalt med studietursgruppen - kommer for sent til et besøg, man er blevet tildelt (med "for sent" menes efter at besøget er startet, hvilket vurderes af studietursgruppen).
  2. man - ligeledes uden aftale - slet ikke kommer til et besøg, man har fået tildelt.
  Derudover kan der være tilfælde, hvor studietursgruppen vurderer det påkrævet, jf. de af studietursgruppen offentliggjorte retningslinjer. Stk 3. Studietursgruppens regnskab skal forelægges for bestyrelsen på forlangende og revideres af foreningens revisorer.
 9. Faglige arrangementer
  Ved faglige arrangementer med begrænsning på, foregår udvælgelsen af deltagere først efter en eventuel forhåndstilmelding og dernæst efter anciennitet (årskort) mellem almindelige medlemmer. Hvis en årgang deles, skal der foretages en lodtrækning om de sidste pladser blandt de tilmeldte almindelige medlemmer fra denne årgang. Hvis der er pladser tilbage efter, at alle almindelige medlemmer har fået tildelt en plads, tildeles de sidste pladser til særlige medlemmer også her efter anciennitet. Medlemmer, som er dimitteret og undervisere kommer i sidste række.
  Ved bestemmelse af udlandsturens destination opstiller medlemmerne deres ønskede destinationer. Der stemmes nu blandt de opstillede destinationer, hvor de tilstedeværende medlemmer hver har en stemme. Opnår en destination 50% af stemmerne, bliver det udlandsturens destination. Er dette ikke tilfældet, udtages de to destinationer med flest stemmer. Der stemmes nu om disse to destinationer, hvor hvert tilstedeværende medlem har en stemme. Det rejsemål som opnår flest stemmer, bliver udlandsturens destination.
 10. Vedtægtsændringer:
  Ændringer af vedtægterne foretages på en lovligt indkaldt generalforsamlingen og disse kan træde i kraft, hvis over halvdelen af de afgivne stemmer går ind for vedtægtsændringerne.
 11. Opløsning:
  Foreningen af Matematik-Økonomer kan kun opløses, hvis to på hinanden følgende generalforsamlinger med over halvdelen af de afgivne stemmer går ind herfor. Der skal mindst være fire uger mellem generalforsamlingerne. Efter opløsning skal foreningens formue tilfalde et velgørende formål efter generalforsamlingens bestemmelse.